• Dansk
 • English
 • Norwegian Bokmål

ATEX direktivet

Hvad er ATEX direktivet, ATEX mærkning og ATEX godkendelse, hvordan skal du forholde dig til det, og hvordan kan Process Engineering A/S hjælpe dig i arbejdet med ATEX? Det kan du læse om her på siden.
Hvad kan Process Engineering tilbyde?

Ved Process Engineering tilbyder vi certificering og CE-mærkning af udstyr iht. ATEX-direktiv 94/9/EF og varetagelse af kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheder. Vi tilbyder udarbejdelse af eksplosionssikringsdokumenter i forhold til direktivet 1999/92/EF, og vi rådgiver samtidig om alle tænkelige forhold vedrørende ATEX med udførelse af analyser, risikvurderinger og dokumentation.

Vi har løst mange opgaver inden for dette område. Selvom du selv skulle have valgt at ville løse opgaverne internt for at bevare viden i eget hus, stiller vi gerne op til en sparring, om hvordan vores ydelser kan hjælpe jeres egne medarbejder i en opstart. Ønsker du ikke at bruge egne ressourcer på at opbygge en ATEX-kompetence, løser vi selvfølgelig også gerne hele opgaven for dig.

Eksempler på ydelser indenfor ATEX:

 • Generel rådgivning om direktiverne
 • Udførelse af ATEX-analyse
 • Risikovurdering iht. 94/9/EF og 1999/92/EF
 • Udarbejdelse af brugervejledninger og anvisninger
 • Hjælp til udarbejdelse af teknisk dossier
 • Zoneklassificering
 • Udarbejdelse af eksplosionssikringsdokumenter (særlig APV )
 • Opmærkning af områder og anlæg

Link til Arbejdstilsynets vejledning omkring arbejde i eksplosiv atmosfære.

Se eksempel på ATEX ulykke:

Hvad er ATEX?

ATEX er de regler, der gælder for henholdsvis udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære og for arbejde, hvorved der er fare for eksplosion. ATEX-reglerne for indretning af udstyr kan du finde i direktiv 94/9/EF. Mens du kan finde ATEX-reglerne for udførelse af arbejde, som indebærer fare for eksplosion, i direktiv 1999/92/EF.

Begge direktiver kaldes i daglig tale for ATEX-direktivet, selvom der altså er tale om to forskellige regelsæt. I Danmark skelner vi ofte imellem de to direktiver ved at omtale dem for ATEX-indretningsdirektivet og ATEX-anvendelsesdirektivet.

ATEX gælder både for:

 • eksplosive atmosfærer bestående af en blanding af atmosfærisk luft med gas
 • eksplosive atmosfærer bestående af en blanding af atmosfærisk luft med støv
 • eksplosiv atmosfære, hvori både gasser og støv indgår.
Hvor gælder ATEX?

ATEX-indretningsdirektivet er et produktdirektiv, som har til formål at sikre fri bevægelighed indenfor EU’s territorie for elektriske og mekaniske produkter. Reglerne er ens for alle EU-lande, og det er ikke tilladt, at de enkelte lande indfører særlige bestemmelser, som afviger fra reglerne. Produkter, der opfylder ATEX-indretningsdirektivet, må CE-mærkes og skal desuden bære den særlige mærkning, som foreskrives af direktivet og de derunder harmoniserede standarder.

ATEX-anvendelsesdirektivet har til formål at sikre arbejdstagere imod konsekvenserne af eksplosioner med forebyggelse. Anvendelsesdirektivet gælder overalt indenfor EU’s territorie, men er i modsætning til indretningsdirektivet minimumsregler, som tillader de enkelte medlemslande at indføre mere restriktive nationale bestemmelser. Det er ud fra ATEX-anvendelsesdirektivet, at kravene til udstyr opstår, da der kræves klassificering af arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære. Klassificeringen skal indeholde en ATEX zone-opdeling af de områder, hvor der er eksplosionsfare, fastlagt ud fra en vurdering af sandsynligheden for den eksplosionsfarlige atmosfæres opståen. Udstyr til brug i klassificerede zoner vælges i en bestemt kategori eller på baggrund af en risikovurdering. På den måde er der overensstemmelse imellem sandsynligheden for udstyrets evne til at agere som tændkilde og sandsynligheden for den eksplosive atmosfæres opståen.

ATEX er med få undtagelser gældende i alle kommercielle miljøer, såvel i industrier baseret på land som på faste offshore installationer og i mineraludvindingsindustri på land eller under jorden.

Hvordan skal man som f.eks producent af fødevarer forholde sig til ATEX?

Som eksempel på hvordan man skal forholde sig til ATEX, kan der fx tages udgangspunkt i en fødevareproducent. En producent af fødevarer råder typisk over produktionsfaciliteter, der som minimum består af råvarelager, bearbejdningsmaskineri, utilities i form af køling, damp, vandbehandling mm. og et færdigvarelager. Det er fødevareproducentens pligt at gennemgå alle hans faciliteter for at kortlægge brand- og eksplosionsfarlige produkter og udarbejde et eksplosionssikringsdokument, eller som det omtales i Danmark en ATEX-APV.

I eksplosionssikringsdokumentet skal der redegøres for, hvordan kravene i ATEX-direktiv 1999/92/EF overholdes og beskrive opdelingen af de eksplosionsfarlige områder i zoner. På baggrund af undersøgelserne i forbindelse med udarbejdelsen af eksplosionssikringssikringsdokumentet bliver der:

 • fastsat krav til elektrisk og mekanisk udstyr
 • udarbejdet procedurer for anvendelse og vedligeholdelse af arbejdssteder og arbejdsudstyr
 • oplært personale
 • koordineret med fremmede arbejdstagere, som udfører arbejde på virksomheden
 • skiltet og opmærket områder
 • jævnligt ajourført eksplosionssikringsdokumenter

Når en fødevareproducent selv fremstiller maskiner til sin produktion, som enten placeres i eksplosionsfarlig atmosfære, eller som indeholder eksplosionsfarlig atmosfære, er han forpligtiget til at opfylde kravene vedr. eksplosionssikring i ATEX-direktiv 94/9/EF og maskindirektivet. Det vil sige, at alle regler om vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold skal dokumenteres opfyldt ved udarbejdelse af et teknisk dossier. Samtidig skal der foretages anvisninger til brugere og mærkning. For visse typer udstyr kræves desuden involvering af et bemyndiget organ.

Hvordan skal man som f.eks. maskinfabrik forholde sig til ATEX?

Alle der fremstiller maskiner eller udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære, eller som indeholder eksplosionsfarlig atmosfære, skal opfylde ATEX-direktiv 94/9/EF, og i den udstrækning, der er tale om udstyr omfattet af maskindirektivet, skal kravene heri vedr. eksplosionssikring også opfyldes.

Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS