• da
  • en

ATEX direktivet

Hvad kan Process Engineering tilbyde ?
Ved Process Engineering tilbyder vi certificering og CE-mærkning af udstyr iht. ATEX-direktiv 94/9/EF og varetagelse af kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheder, på vegne af vore kunder. For så vidt angår ATEX-direktiv 1999/92/EF tilbyder vi udarbejdelse af eksplosionssikringsdokumenter. Vi rådgiver desuden om alle tænkelige forhold vedrørende ATEX, såvel som vi tilbyder at udføre analyser og risikovurderinger og udarbejde dokumentation af en hver slags indenfor dette område.

Vi har løst mange opgaver inden for dette område. Selv om De selv skulle have valgt at ville løse opgaverne internt for at bevare viden i eget hus, stiller vi gerne op til en sparring hvor vore ydelser bliver at hjælpe jeres egne medarbejder i en opstart. Ønsker De ikke at bruge egne ressourcer på at opbygge en ATEX-kompetence, løser vi selvføgelig også gerne hele opgaven for Dem.

Eksempler på ydelser indenfor ATEX:
•Generel rådgivning om direktiverne
•Udførelse af ATEX-analyse
•Risikovurdering iht. 94/9/EF og 1999/92/EF
•Udarbejdelse af brugervejledninger og anvisninger
•Hjælp til udarbejdelse af teknisk dossier
•Zoneklassificering
•Udarbejdelse af eksplosionssikringsdokumenter (særlig APV )
•Opmærkning af områder og anlæg

Link til Arbejdstilsynets vejledning omkring arbejde i eksplosiv atmosfære.

Se eksempel på ATEX ulykke:

Hvad er ATEX?

ATEX er de regler der gælder for henholdsvis udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære og for arbejde hvorved der er fare for eksplosion. ATEX-reglerne for indretning af udstyr findes i direktiv 94/9/EF og ATEX-reglerne for udførelse af arbejde, som indebærer fare for eksplosion, findes i direktiv 1999/92/EF.

Begge direktiver kaldes i daglig tale for ATEX-direktivet, selvom der altså er tale om to forskellige regelsæt. I Danmark skelner vi ofte imellem de to direktiver ved at omtale direktiv 94/9/EF som ATEX-indretningsdirektivet og direktiv 1999/92/EF som ATEX-anvendelsesdirektivet.

ATEX gælder både for eksplosive atmosfære bestående af en blanding af atmosfærisk luft med gas og for eksplosive atmosfærer bestående af en blanding af atmosfærisk luft med støv, og desuden også for eksplosiv atmosfære hvori både gasser og støv indgår.

 

Hvor gælder ATEX?

ATEX-indretningsdirektivet er et produktdirektiv, som har til formål at sikre fri bevægelighed indenfor EU’s territorie, for såvel elektriske som mekaniske produkter der er omfattet af direktivet. Reglerne er ens for alle EU-lande og det er således ikke tilladt at de enkelte lande indfører særlige bestemmelser som afviger fra reglerne. Produkter der opfylder ATEX-indretningsdirektivet må CE-mærkes og skal desuden bære den særlige mærkning, som foreskrives af direktivet og de derunder harmoniserede standarder.

ATEX-anvendelsesdirektivet har til formål at sikre arbejdstagere imod konsekvenserne af eksplosioner ved at forebygge at sådanne opstår. Anvendelsesdirektivet gælder overalt indenfor EU’s territorie, men er i modsætning til indretningsdirektivet minimumsregler, som tillader de enkelte medlemslande at indfører mere restriktive nationale bestemmelser. Det er ud fra ATEX-anvendelsesdirektivet, at kravene til udstyr opstår, idet der heri kræves klassificering af arbejdssteder med områder hvor der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære. Klassificeringen skal indeholde en zone-opdeling af de områder hvor der er eksplosionsfare, fastlagt ud fra en vurdering af sandsynligheden for den eksplosionsfarlige atmosfæres opståen. Udstyr til brug i klassificerede zoner vælges i en bestemt kategori eller på baggrund af en risikovurdering, således der er overensstemmelse imellem sandsynligheden for udstyrets evne til at agere som tændkilde og sandsynligheden for den eksplosive atmosfæres opståen.

ATEX er med få undtagelser gældende i alle kommercielle miljøer, såvel i industrier baseret på land som på faste offshore installationer og i mineraludvindingsindustri på land eller under jorden

Hvordan skal man som f.eks producent af fødevarer forholde sig til ATEX?
Som eksempel på hvordan man skal forholde sig til ATEX kan der fx tages udgangspunkt i en fødevareproducent. En producent af fødevarer råder typisk over produktionsfaciliteter, der som minimum består af råvarelager, bearbejdningsmaskineri, utilities i form af køling, damp, vandbehandling mm. og et færdigvarelager. Det er fødevareproducentens pligt at gennemgå alle hans faciliteter med henblik på at kortlægge brand- og eksplosionsfarlige produkter og udarbejde et eksplosionssikringsdokument, eller som det omtales i Danmark en ATEX-APV. I eksplosionssikringsdokumentet skal der redegøres for hvordan kravene i ATEX direktiv 1999/92/EF overholdes og herunder bl.a. beskrive opdelingen af de eksplosionsfarlige områder i zoner. På baggrund af undersøgelserne i forbindelse med udarbejdelsen af eksplosionssikringssikringsdokumentet fastsættes kravene til elektrisk og mekanisk udstyr, der udarbejdes procedurer for anvendelse og vedligeholdelse af arbejdssteder og arbejdsudstyr, personalets oplæring, koordineringen med fremmede arbejdstagere som udfører arbejde på virksomheden, skiltning og opmærkning af områder mm. Eksplosionssikringsdokumenter skal ajour-føres jævnligt.

Når en fødevareproducent selv lader fremstille maskiner til sin produktion, som enten placeres i eksplosionsfarlig atmosfære eller som indeholder eksplosionsfarlig atmosfære, så er han forpligtiget til at opfylde kravene vedr. eksplosionssikring i ATEX-direktiv 94/9/EF og maskindirektivet. Det vil sige at alle regler om vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold skal dokumenteres opfyldt ved udarbejdelse af et teknisk dossier, såvel som anvisninger til brugere og mærkning skal foretages. For visse typer udstyr kræves desuden involvering af et bemyndiget organ.

Hvordan skal man som f.eks. maskinfabrik forholde sig til ATEX?
Alle der fremstiller maskiner eller udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære eller som indeholder eksplosionsfarlig atmosfære, skal opfylde ATEX-direktiv 94/9/EF og i den udstrækning der er tale om udstyr omfattet af maskindirektivet skal kravene heri vedr. eksplosionssikring også opfyldes

 

Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Eller udfyld nedenstående felter og tryk send, så kontakter vi dig.
Ved at udfylde kontakformularen accepterer du PE's politik omkring persondata udfyld nedenstående felter og tryk send, så kontakter vi dig.

Navn:

E-mail:

Meddelelse:

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS