• Dansk
 • English
 • Norwegian Bokmål

CE-mærkning af maskiner og anlæg

Hvad er CE-mærkning egentlig, hvordan sikrer du, at dit produktionsanlæg lever op til kravene, og hvordan kan Process Engineering A/S hjælpe dig med det? Læs med her på siden, og bliv klogere på, hvad du skal forholde dig til ved CE mærkning af maskiner.

 

Ce godkendelse
CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.

 

 

Hvad er en CE mærkning?

Når en producent opnår CE godkendelse af et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Samtidig garanterer han, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet.

Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.

Lever produktionsanlægget op til kravene til CE mærkning?

Før et maskinanlæg må ibrugtages, skal der være fortaget en CE mærkning af maskiner og anlæg med baggrund i et teknisk dossier, som skal udarbejdes af fabrikanten. Foruden tegninger, beregninger, forsøgsresultater og oversigter mm. skal det tekniske dossier indeholde en risikovurdering samt en brugsanvisning for anlægget.

CE-mærkning af et anlæg kan være komplekst, fordi arbejdet kan omfatte ældre maskiner uden overensstemmelseserklæring, eller maskinanlæg hvor slutbrugeren har haft et ønske om at integrere sit eget styringskoncept. Ofte vil der også indgå ikke-selvstændigt fungerende leverancer af enkeltmaskiner.

Slutbrugeren skal dermed betragtes som fabrikant og er ansvarlig for at overholde direktiverne i forhold til CE-godkendelse.

Krav til CE-godkendelse

Anlæg taget i brug efter 1994 skal opfylde kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF. Ofte vil virksomhedens produktionsanlæg også skulle opfylde flere af følgende direktiver:

 • ATEX-direktiverne (94/9/EF indretning, og 1999/92/EF arbejde i EX områder)
 • Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet (elektromagnetisk stråling)
 • PED (trykbærende udstyr)
 • Andre af de mere end 20 CE-mærkningsdirektiver

Maskiner og maskinanlæg fra før 1995, samt maskiner der ikke er omfattet af maskindirektivet, skal også sikkerhedsvurderes og have udarbejdet en brugsanvisning. Dette er et krav jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Afgrænsning af opgaven ved CE mærkning af maskiner

Process Engineering A/S kan hjælpe dig med at afgrænse opgaven rationelt både med henblik på minimalt tidsforbrug og med sigte på forenkling af dokumentationen.

Udarbejdelse af Teknisk Dossier og risikogranskning kan udføres for enkeltmaskiner, samlinger af maskiner, produktionslinjer eller fabriksafsnit. Samtidig med at CE-mærkning bliver foretaget, vil anlæggets tekniske dokumentation blive gennemgået.

Process Engineering har en stærk position, hvad angår viden om direktivernes krav, samt omkring en praktisk og rationel udførelse af en CE-mærkning. Det er erfaringsmæssigt væsentligt at forberede CE-mærkningsarbejdet under projekterings- og indkøbsfasen, således at der bliver stillet de relevante krav til leverandørers dokumentation og mærkning af enkeltleverancer.

Referencer på opgaver med CE-mærkning
 • DuPont (fabriksanlæg og vandrensning)
 • Tulip (produktionslinier)
 • Novozymes (Silo og BIB anlæg)
 • Shell (CE-mærkningsprocedure)
 • Graintec (CE-mærkningsprocedure & ATEX)
 • Sanovo (CE-vejledning)
Kontakt mig for mere information
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS