• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

ATEX direktivet

Hva er ATEX direktivet, hvordan skal du forholde deg til det, og hvordan kan Process Engineering A/S hjelpe deg i arbeidet med ATEX? Det kan du lese om her på denne siden.
Hva kan Process Engineering tilby?

Ved Process Engineering tilbyr vi sertifisering og CE-merking av utstyr iht. ATEX-direktiv 94/9/EF og vi håndterer kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheter. Vi tilbyr utarbeidelse av eksplosjonssikringsdokumenter i forhold til direktivet 1999/92/EF, og vi rådgir samtidig om alle tenkelige forhold vedrørende ATEX med utførelse av analyser, risikovurderinger og dokumentasjon.

Vi har løst mange oppgaver innenfor dette område. Selv om du selv skulle ha valgt å ville løse oppgavene internt for å bevare kunnskapen i eget hus, stiller vi gjerne opp til en sparring om hvordan våre leveranser kan hjelpe deres egne medarbeidere i en oppstart. Ønsker du ikke å bruke egne ressurser på å oppbygge en ATEX-kompetanse, løser vi selvfølgelig også gjerne hele oppgaven for deg.

Eksempler på leveranser innenfor ATEX:

 • Generell rådgivning om direktivene
 • Utførelse av ATEX-analyse
 • Risikovurdering iht. 94/9/EF og 1999/92/EF
 • Utarbeidelse av brukerveiledninger og anvisninger
 • Hjelp til utarbeidelse av teknisk dossier
 • Sone-klassifisering
 • Utarbeidelse av eksplosjonssikringsdokumenter (særlig APV )
 • Oppmerking av områder og anlegg

Se eksempel på ATEX ulykke:

Link til Arbeidstilsynets veiledning omkring arbeide i eksplosiv atmosfære.

Hva er ATEX?

ATEX er de regler som gjelder for henholdsvis utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære og for arbeide hvor det er fare for eksplosjon. ATEX-reglene for innretning av utstyr kan du finne i direktiv 94/9/EF, mens du kan finne ATEX-reglene for utførelse av arbeide, som innebærer fare for eksplosjon, i direktiv 1999/92/EF.

Begge direktiver kalles i dagligtale for ATEX-direktivet, selvom det altså er snakk om to forskjellige regelsett. I Danmark skjelner vi ofte imellom de to direktiver ved å omtale dem for ATEX-innretningsdirektivet og ATEX-anvendelsesdirektivet.

ATEX gjelder både for:

 • eksplosive atmosfærer bestående av en blanding av atmosfærisk luft med gass
 • eksplosive atmosfærer bestående av en blanding av atmosfærisk luft med støv
 • eksplosiv atmosfære, hvori både gasser og støv inngår.
Hvor gjelder ATEX?

ATEX-innretningsdirektivet er et produktdirektiv, som har til formål å sikre fri bevegelighet innenfor EU’s område for elektriske og mekaniske produkter. Reglene er lik for alle EU-land, og det er ikke tillatt, at de enkelte land innfører særlige bestemmelser, som aviker fra reglene. Produkter, som oppfyller ATEX-innretningsdirektivet, må CE-merkes og skal dessuten bære den særlige merking, som foreskrives av direktivet og de derunder harmoniserte standarder.

ATEX-anvendelsesdirektivet har til formål å sikre arbeidstakere i mot konsekvensene av eksplosjoner med forebygging. Anvendelsesdirektivet gjelder overalt innenfor EU’s område, men er i motsetning til innretningsdirektivet minimumsregler, som tillater de enkelte medlemsland å innføre mer restriktive nasjonale bestemmelser. Det er ut fra ATEX-anvendelsesdirektivet, at kravene til utstyr oppstår, da det kreves klassifisering av arbeidssteder med områder, hvor det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære. Klassifiseringen skal inneholde en sone-oppdeling av de områder, hvor det er eksplosjonsfare, fastlagt ut fra en vurdering av sannsynligheten for at den eksplosjonsfarlige atmosfære oppstår. Utstyr til bruk i klassifiserte soner vælges i en bestemt kategori eller på bakgrunn av en risikovurdering. På denne måte er det overensstemmelse mellom sannsynligheten for utstyrets evne til å agere som tennkilde og sannsynligheten for den eksplosive atmosfære oppstår.

ATEX er med få unntak gjeldene i alle kommersielle miljøer både i landbasert industri og på faste offshore installasjoner og i mineralutvinningsindustri på land eller under jorden.

Hvordan skal man som f.eks produsent av næringsmidler forholde seg til ATEX?

Som eksempel på hvordan man skal forholde seg til ATEX, kan det f.eks tas utgangspunkt i en næringsmiddelprodusent. En produsent av næringsmidler har typisk produksjonsfasiliteter som minimum består av råvarelager, bearbeidingsutstyr, utilities i form av kjøling, damp, vannbehandling mm. og et ferdigvarelager. Det er næringsmiddelprodusentens plikt å gjennomgå alle hans fasiliteter for å kartlegge brann- og eksplosjonsfarlige produkter og utarbejde et eksplosjonssikringsdokument, eller som det kalles i Danmark en ATEX-APV.

I eksplosjonssikringsdokumentet skal det gjøres rede for, hvordan kravene i ATEX direktiv 1999/92/EF overholdes og beskrive oppdelingen av de eksplosionsfarlige områder i soner. På bakgrunn av undersøkelsene i forbindelse med utarbeidelsen av eksplosjonssikringssikringsdokumentet blir det:

 • fastsatt krav til elektrisk og mekanisk utstyr
 • utarbeidet prosedyrer for bruk og vedligehold av arbeidssteder og arbeidsutstyr
 • opplært personale
 • koordinert med fremmede arbeidstakere som utfører arbeide på virksomheten
 • skiltet og oppmerket områder
 • jevnlig ajourført eksplosjonssikringsdokumenter

Når en næringsmiddelprodusent selv fremstiller maskiner til sin produksjon, som enten plasseres i eksplosjonsfarlig atmosfære, eller som inneholder eksplosjonsfarlig atmosfære, er han forpliktet til å oppfylle kravene vedr. eksplosjonssikring i ATEX-direktiv 94/9/EF og maskindirektivet. Det vil si, at alle regler om vurdering av sikkerhets- og helsemessige forhold skal dokumenteres oppfylt ved utarbeidelse av et teknisk dossier. Samtidig skal det foretas anvisninger til brukere og oppmerking. For visse typer utstyr kreves det dessuten innvolvering av et bemyndiget organ.

Hvordan skal man som f.eks. maskinfabrikk forholde seg til ATEX?

Alle som fremstiller maskiner eller utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære, eller som inneholder eksplosjonsfarlig atmosfære, skal oppfylle ATEX-direktiv 94/9/EF, og i den utstrekning, hvor det er snakk om utstyr omfattet av maskindirektivet, skal kravene vedr. eksplosjonssikring i forhold til denne også oppfylles.

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS