Energy & Renewables

Process Engineering er din partner inden for energi branchen.

I Process Engineering har vi erfaring med projekter inden for kraftværk, raffinaderi og offshore sektoren. Vi er ligeledes involveret i grønne projekter, hvor vi anvender kendte processer i en ny sammenhæng i udviklingen af projekter og teknologier. Vi tilbyder at deltage fra den spæde start og udarbejde business casen, som beskriver hvorvidt projektet er bæredygtigt, og frem til design og endelig igangsætning af projektet.

Vores værktøjer er fleksible, og vi tilpasser dem til store som små projekter med det formål at skabe værdi for vores kunder. Læs mere om de forskellige områder, som vi arbejder inden for i energi branchen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os og få mere information.

Vi er en del af Triangle Energy Alliance og Energy Cluster Denmark

Vi er en del af partnerskabet Triangle Energy Alliance, hvor vi sammen med syv kommuner og 16 virksomheder arbejder på at gøre Trekantområdet til et Nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn og bæredygtig energi. Samtidig er vi også en del af netværket Energy Cluster Denmark, hvor vi arbejder på at accelerere den grønne omstilling og CO2 reduktion igennem udvikling af nye teknologiske løsninger på tværs af energiområdet.

Det tilbyder vi

Process Engineering tilbyder planlægning, detail projektering, myndighedsbehandling, udarbejdelse af udbudsmateriale, indkøb, fagtilsyn, CE-mærkning og idriftsættelse af produktions- og hjælpeanlæg inden for bl.a. kraftværkssektoren, raffinaderier og offshore branchen. Gennem en årrække har vi også serviceret biogasselskaber og andre grønne energiprojekter med vores ydelser.

Vores knowhow inkluderer trykbærende udstyr som kedler, dampturbiner, pumper, rørsystemer inkl. instrumentering (PI Diagram), rørbæringer, bærende stål og gallerier, varmebehandlingsanlæg, komponentkøleanlæg, trykluftanlæg, kraner, anlæg og systemer til forbrændingsluft, røggas, transport og oplag af brændsler og restprodukter.

Vi optimerer nye såvel som eksisterende anlæg med hensyn til tekniske og økonomiske rammebetingelser. Det inkluderer anlægspriser og samlede investeringer.

Biogas

Vi tilbyder rådgivning inden for alle de processer, der er i et biogasanlæg. Vores ydelser dækker over tegning og beregning af rørsystemer og tanke, sikkerhedskoordinering under byggeriet, samt ATEX og CE-mærkning. Derudover kan vi stå for udarbejdelsen af ansøgninger til myndighederne både ved etablering af nye anlæg og ved udvidelsen af eksisterende anlæg.

Energi
Energi & renewables

Grøn energi

Vi har igennem årene arbejdet med en bred vifte af projekter med et bæredygtigt perspektiv. I en række projekter har vi bl.a. arbejdet med energibesparelser som f.eks. i forbindelse med en række varmepumpeprojekter med deltagelse i det delvist EUDP finansierede udviklingsprojekt Power2Met, der, som de første i Danmark, lykkedes med at producere eMethanol uden for laboratoriet. Du kan se mere om det projekt i videoen her, eller her hvor nogle af vores kolleger fortæller, hvordan de har arbejdet med projektet.

I sådanne projekter udarbejder vi Conceptual Design, Basic Engineering og Detailed Engineering, og vi står for teknisk indkøb samt start-up supervision.

Kraftvarme

Vores kendskab til teknologier, systemer og anlæg til produktion af varme og el er omfattende. Vi har kompetencer vedrørende planlægning, layout, myndighedsbehandling, beregning, tegning, specifikation, detailprojektering, konstruktion, optimering, udarbejdelse af udbudsmateriale, indkøb, fagtilsyn, dokumentation, CE-mærkning og idriftsættelse af produktions- og hjælpeanlæg på kraftvarmeværker.

Vores knowhow inkluderer trykbærende udstyr som kedler, dampturbiner, pumper, rørsystemer inkl. instrumentering (PI Diagram), rørbæringer, bærende stål og gallerier, vandbehandlingsanlæg, komponentkøleanlæg, trykluftanlæg, kraner, anlæg og systemer til forbrændingsluft, røggas og transport og oplag af brændsler og restprodukter.

Vi optimerer nye såvel som eksisterende anlæg under hensynstagen til tekniske og økonomiske rammebetingelser. Det inkluderer anlægspriser og samlede investeringer, prognoser for varmemarkedet, elpriser og udgifter til drift og vedligehold.

Energi
Energi

Raffinaderi

Opgaverne spænder fra planlægning af turn arounds, inspektioner til design af forskelligt udstyr, herunder endebunde på destillationskolonner og varmevekslere, samt til risikovurderinger og konstruktionssupervision.

Ved driftsoptimeringer i den mekaniske del har vi fokus på rør, pumper, ventiler og udstyr som beholdere, vekslere, kolonner og instrumenter. Samtidig planlægger vi også den mekaniske del med fokus på planlagt vedligehold, arbejdsinstruktioner og beskrivelser, tegning og dokumentation samt afklaring med supervisor, hvor vi involverer mandskabet.

I verifikationssager på eksisterende udstyr og opstillingskontrol på nyt udstyr har vi fokus på at udføre verifikationsansøgninger, dokumentation for opstillingskontrol og sikre ibrugtagningstilladelse fra bemyndiget organ.

Det sker alt sammen i tæt samarbejde med inspektionsafdelingen, tekniske systemansvarlige (TSA), tekniske fagansvarlige (TFA) og driften.

Fra 2018-2020 har vi haft det samlede ansvar for engineering ydelser ifm. bygning af Avista Greens nye raffinaderi i Kalundborg. Læs mere om det her.

Offshore

Som rådgivende ingeniørpartner håndterer vi alt fra design, engineering, dokumentation, CE-mærkning, ATEX og inspektion/FAT.

Vores kompetencer dækker over projektledelse, design af rørinstallationer i henhold til de internationale standarder, rørstress analyse og rørdesign, konstruktion af stål og struktur, dokumenthåndtering samt udførelse af inspektion/FAT.

Vi benytter også en række konstruktionssystemer i vores arbejde som bl.a. Plant 3D, AutoPlant og PDMS, Triflex, Rohr2 og Caesar II software, AutoCAD Inventor og FEM/FEA analyse.

Energi

Vores projekter inden for Energy & Renewables

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter
Aftale med leverandører, administrere indkøb, tryktabsberegninger, koordinering af styringsleverandør, PI Diagram, komponetliste og opdatering af design beregningssystem.
Producent af solfangeranlæg
Rørstressanalyse ud fra 3D model, beregninger på tryk og temperatur ud fra designdata og udarbejdelse af beregningsrapport.
Support til Plant 3D
Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter, optegning af proceslinjer i 3D og udtrække isometrier til montage og svejsekontrol.
ATEX vurdering af halmfyret varmeværk
Risikovurdering og zoneklassificering, samt handlingsplan baseret på risikovurderingen.
ATEX vurdering af biomasseanlæg
Kortlægning af brandfarlige materialer, identifikation af udslips- og tændkilder, gennemgang af ventilationseffektivitet, vurdering af drifttid, samt zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.
Projektledelse på Skærbækværket, Biomassekedel
SIte Manager for montagearbejdet, styring af dokumentation vedr. montage, deltagelse i sikkerhedsmøder, koordinering af håndværkere og tilsyn med installations udførelse.
Previous slide
Next slide

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner